ปัญหาของคริสตชนในระยะหลังและความหวังที่ดีขึ้น

ตั้งแต่เริ่มมีกองกำลังจากต่างชาติเข้ามารักษาความสงบในประเทศ กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงมักเป็นต้นเหตุในการขูดรีด
สังหารผู้ที่เป็นคริสต์เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะใช้ความรุนแรงกับชาวต่างชาติและชนกลุ่มน้อยอื่นๆ
ทั้งนี้เพราะผู้ที่เป็น
คริสต์มักมีการศึกษาสูง และร่ำรวยกว่าประชาชนชาวอิรักโดยทั่วไป จึงมักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศต่อประเทศและ
ดังนั้นหลังจากมีการวางระเบิดเพื่อทำลายวัดที่กรุงแบกแดดและที่เมืองมอสโซลแล้ว ชาวอิรักที่เป็นคริสต์กว่า 40,000
คนจึงได้ลี้ภัยออกจากอิรัก ผู้ที่ไม่สามารถหนีภัยได้ในหลายเมืองที่มีการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเคร่งครัด จำต้องปฏิบัติ
ตามประเพณีปฏิบัติของอิสลาม โดยเฉพาะสตรีที่เป็นคริสต์ เมื่ออกนอกบ้านก็ต้องมีผ้าปิดหน้า มิฉะนั้นก็ต้องลา
ออกจากงานหรือลาออกจากมหาวิทยาลัย

ในเขตปกครองของชาวเคิร์ดทางเหนือของประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของชาวคริสต์อยู่ร่วมกับชาวเคิร์ดได้ดีพอสมควร
และเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่ชาวเคิร์ดและพระสังฆราชสายคาลเดีย ได้ตกลงร่วมกันในการเปิดโรงเรียนมัธยมนานาชาติ

หลังการจัดตั้งรัฐบาล ชาวคริสต์มีแนวโน้มร่วมกันในการพยายามจัดตั้งเขตปกครองอิสระ เช่นเดียวกับเขตปกครองอื่นๆ
ที่มีอยู่ของกลุ่มอิสลามนิกายชีอะห์ สุหนี่ และกลุ่มชาวเคิร์ด ชาวคริสต์หลายคนได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มสหนิกายโดยเฉพาะใน
เขตปกครองของชาวเคิร์ด แม้ว่าชาวคริสต์ในอีกหลายเขตไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ เนื่องจากฝ่ายจัดการเลือก
ตั้งมิได้จัดให้มีหน่วยลงคะแนนในบางเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์
แต่ก็เป็นที่หวังกันว่า รัฐบาลใหม่ที่กรุง
แบกแดดจะหาวิธีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมกว่าที่ผ่านมา

ปัจจุบันกลุ่มคริสตชนต่างๆ ในอิรัก พยายามเน้นเรื่องการสอนคำสอน และสอนภาษาอาราเมียนโบราณแก่
เยาวชนของตน โดยสอนพวกเขาว่าประเทศอิรักคือป้อมปราการของพระศาสนจักรตะวันออก มีวัดวาอาราม
และศาสนภัณฑ์มากมาย ที่มีอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 และที่ 3 พวกเขาพยายามพูดภาษา และดำเนินชีวิต
ตามคำสอนของพระคริสตเจ้า แม้ว่าเส้นทางแห่งกางเขตของพวกเขายังอีกยาวไกล บนดินแดนแห่งสงครามนี้

ที่มา แม่พระยุคใหม่