<<: นครรัฐวาติกัน:>> โดย ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

<<: พระสันตะปาปา:>>
โดย คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช

~@พระเยซูทรงสอนเรื่องความรอด@~
โดย โปรดปราน ( พีพี )

แม่พระในมุมมองนักศาสนศาตร์สตรีคริสเตียน(โปรเตสแตนท์)
โดย โปรดปราน ( พีพี )

@.. หญิงเอ๋ย...จงดูบุตรของท่านเถิด..@ โดย โปรดปราน ( พีพี )

เทวดาเพื่อนของเรา
โดย คุณ พ่ออังเยล เปญา

โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
โดย นางสาวชาวแบงค์

ลูเธอร์ คาลวิน และกลุ่มโปรแตสแตนท์อื่นๆกับเรื่องพรหมจารีย์นิรันดรของพระนางมารีย์

แองลิกัน กับ คาทอลิก พบข้อตกลงร่วมกันเรื่องบทบาทของพระแม่มารีย์ต่อชีวิตคริสตชน

ท่าทีที่ถูกต้องในการแสดงความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีย์ โดย คุณพ่อ ฟรังซิส ไกส์

วางใจพระเจ้าอย่างดาเนียล โดย โปรดปราน ( พีพี )

ความหมายของ ตัวเลข ในคริสตศาสนา
1 2 3
 
  Articles   Webboard   Link   Movie