ถิ่นทุรกันดาร

น่าแปลกใจที่ในการประจักษ์ของแม่พระ โดยเฉพาะการประจักษ์ครั้งสำคัญหลายแห่งที่พระศาสนจักรรับรอง
มารดาพระเจ้าได้  ถิ่นทุรกันดาร เพื่อนำพระเยซูคริสต์ประจักษ์แก่ชาวโลก เหมือนที่เธอเคยทำเมื่อ2000ปีก่อนในถ้ำเลี้ยง
สัตว์อันต่ำต้อยที่เบธเลแฮม และหลายๆที่อันแสนกันดารนั้น มารดาพระเจ้าได้ขอให้สร้างโบสถ์ หรือสักการะสถาน เพื่อถวาย
เกียรติแด่พระบุตรของพระนาง เพื่อพระองค์ผู้จะปกครองโลกนี้
จะได้เสด็จไปครองราชย์ในดวงใจของผู้ต่ำต้อยยากไร้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพงษ์พันธุ์ของพระมารดาของพระองค์