ความหมายของรูปทรงในคริสตศาสน

ความหมายของ สีต่างๆ ในคริสตศิลปะ

ชาวคริสเตียนทุกนิกายต่างพากันหาเหตุผลของตนเองในการให้ความเคารพต่อมารดาของพระเยซู จาก Time Magazine


การช่วยตัวเองทางเพศนั้นบาปหรือไม่อย่างไร? โดย คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช C.Ss.R.

ความอยากรู้เรื่องเพศของวัยรุ่น: บาปหนักหรือบาปเบา? โดย คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช C.Ss.R.

ไม้กางเขนในคริสตศาสนา

ราวันดา-การประจักษ์แห่งชีวิตและความตาย

ศีลมหาสนิท กับ นักบุญ จากหนังสือ The Holy Eucharist and Saint

+เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน+


---+++การทำสมาธิในคริสตศาสนา+++---


ปรีชาญาณมีประโยชน์มากกว่าความรู้ทั้งปวงที่หามาได้


+อธิษฐานอดอาหาร มีชัยเหนือกองทัพมหาศาล+


1 2 3
 
  Articles   Webboard   Link   Movie